04 Mar
04Mar

Keep your spine, neck and head upright. 

We try to forget thoughts about ourselves and our body, our needs, our significance and at the same time we try to take an interest in the needs and significance of the Universal, Cosmic Intelligence that created this solar system, this planet - its entire mineral, plant and animal kingdom, and finally the human kingdom. 

What is the purpose of this Cosmic Intelligence, in what direction does it lead the development of this humanity?

Can I accelerate my personal development in the direction where that Cosmic Intelligence likes? 

Let’s open our hearts to that, let’s open our little human minds to that. 

Instead of personal - superpersonal development, instead of personal interests - universal interest.

Patanjali's "Yoga Sutra" says: Follow the good example! And we have many: Jesus, Buddha, Shankara, John of the Cross, Teresa of Avila, St. Francis, St. Clare, Ananda Moi Ma, Ramana Maharshi, Ramakrishna and many others. 

Instead of developing the belly and buttocks, instead of developing many diseases and disorders, instead of developing social disharmonies from partnership onwards, we can strive for the development of the causal body, which means: to harmonize our small personal life with the sublime values that we humans obviously received as a gift from Universal Cosmic Intelligence. 

Accept the gift and be joyful!

I accept the gift and I am joyful. I am aware that I can take the development of the causal body, the development of the body of principles, of love, truth, justice, compassion, impeccability, perseverance, steadfastness, lucidity as the priority of my personal life. I can take as a priority the development of the causal body, the development of all possible virtues and psychic powers based on the same virtues. 

Instead of a personal, superpersonal life, a life in a world of principles, a life full of creativity, in complete harmony with many souls who have already made far progress in the development of that sunny aura of the causal body.

I accept the gift and I am joyful. Superpersonal life, superpersonal consciousness, Ishwara Pranidhana, devotion to the Supreme.

A causal aura, like the sun radiating in all directions equally, on all its planets and satellites equally, on all its star friends equally, and forward, and backward, and up, and down, and left, and right, in all directions of the Universe, to all equally, peace, love and light, and above all Ishwar Pranidhana, Devotion to the Supreme. 

Causal Sun, like the Sun in the sky. 

Sat Chit Ananda 

(From my personal notes)

*   *   *   *   *   *   *

Meditacija: Umjesto osobnog – nadosobni život

Kičma, vrat i glava neka budu uspravni. 

Pokušavamo  zaboraviti misli o sebi i o svom tijelu, svojim potrebama, svojem značaju i istovremeno se pokušavamo zainteresirati za potrebe i značaj univerzalne, kozmičke inteligencije koja je kreirala ovaj Sunčev sistem, ovu planetu – čitavo njeno mineralno, biljno i životinjsko carstvo, i napokon ljudsko carstvo. 

Koja je namjera te kozmičke inteligencije, u kojem to smjeru ona vodi razvoj ovog čovječanstva? 

Mogu li ja svoj osobni razvoj ubrzati u smjeru gdje se toj kozmičkoj inteligenciji dopada? 

Otvorimo naša srca tome, otvorimo naše male ljudske umove tome. Umjesto osobnog – nadosobni razvoj, umjesto osobnih interesa – univerzalni interes.

Patanđalijeva „Joga sutra“ kaže slijedi dobar primjer, a imamo ih mnogo. Isus, Buda, Šankara, Ivan od Križa, Tereza Avilska, Sveti Franjo, Sveta Klara, Ananda Moi Ma, Ramana Maharši, Ramakrišna i mnoge druge. 

Umjesto razvoja trbuha i stražnjice, umjesto razvoja mnogobrojnih bolesti i poremećaja, umjesto razvoja socijalnih disharmonija od partnerstva pa nadalje, možemo se truditi oko razvoja kauzalnog tijela, što znači: uskladiti svoj mali osobni život sa principijelnim vrijednostima koje smo očito mi ljudi primili na dar od univerzalne kozmičke inteligencije. 

Prihvati dar i raduj se!

Prihvaćam dar i radujem se, svjesna da kao prioritet svog osobnog života mogu uzesti razvoj kauzalnog tijela, razvoj tijela principa, ljubavi, istine, pravde, suosjećanja, besprijekornosti, upornosti, nepokolebljivosti, lucidnosti. Kao prioritet mogu uzeti razvoj kauzalnog tijela, razvoj svih mogućih vrlina i psihičkih moći na bazi istih vrlina. 

Umjesto osobnog, nadosobni život, život u svijetu principa, život pun kreativnosti, u potpunoj harmoniji sa mnogim dušama koje su isto tako već daleko napredovale u razvoju te sunčane aure kauzalnog tijela.

Prihvaćam dar i radujem se. Nadosobni život, nadosobna svijest, Ishwara Pranidhana, predanost Uzvišenom.

Kauzalna aura, poput sunca koje zrači na sve strane jednako, na sve svoje planete i satelite jednako, na sve svoje prijatelje zvijezde jednako, i naprijed, i nazad, i gore, i dole, i lijevo, i desno, u svim smjerovima svemira, svima jednako, mir, ljubav i svjetlost, i iznad svega Ishwara Pranidhana, predanost Uzvišenom. 

Kauzalno Sunce, poput Sunca na nebu. 

Sat Chit Ananda

(iz mojih osobnih zabilješka)

Comments
* The email will not be published on the website.